روغن گشنیز
- دارویی

روغن دانه گشنیز

روغن دانه گشنیز از میوه (دانه) گشنیز استخراج می شود که از خانواده گیاه گل گاوزبان یا گیاه چینی است. کلمه “گشنیز” از لحاظ فنی کل گیاه را توصیف می کند، اما بسته به جغرافیا، گشنیز دارای توصیف های متفاوت هستند. در انگلستان، برگ گیاه…