روغن زوفا
- دارویی, غذایی

روغن زوفا

زوفا گیاه چند ساله بومی منطقه مدیترانه است و در زمان کتاب مقدس یک گیاه مقدس محسوب می شود. در طول زمان رومی ها، این گیاه در برابر طاعون، به عنوان یک ضد عفونی کننده و برای درمان عفونت های جزئی مورد استفاده قرار گرفت.…