خرید روغن بابونه
- آرایشی بهداشتی, دارویی

خرید روغن بابونه

خرید روغن بابونه که اغلب به عنوان بابونه آبی یا بابونه واقعی نامیده می شود، از خانواده آفتابگردان کامپوزیته است ، این یکی از دو گونه بابونه است که می تواند به صورت پزشکی استفاده شود این گیاه که از قسمتهای جنوبی و شرقی اروپا…