روغن خشخاش
- دارویی, غذایی

روغن خشخاش

متخصصان روغن خشخاش را به عنوان یک عطر و بوی دلپذیر توصیف می کنند ، روغن دانه خشخاش از هرگونه عوارض ناخوشایند سایر محصولات گیاهی خشخاش مانند تریاک خالی است.   گیاه خشخاش از آسیا و مدیترانه شرقی می آید. یک گیاه دوساله که متعلق…