اسانس آلوچه
- اسانس ها

اسانس آلوچه

اسانس آلوچه : الوچه (گوجه سبز) میوه ای است که شکوفه های سفید رنگ آن در ابتدای بهار باز میشود گوجه سبز به سرعت رشد میکند و میوه آن میرسد مدت زمان نگهداری میوه گوجه سبز بسیار کوتاه است و نهایتا در یخچال ۴ روز…